N.O.C. [STATE GOVT. U.P.]

C.O.A.[DR. BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA]

L.O.I.[MINISTRY OF AYUSH-GOVT. OF INDIA]

L.O.P.[MINISTRY OF AYUSH-GOVT. OF INDIA]

AFFILIATING UNIVERSITY PERMISSION